Algemene Voorwaarden

Robert Siedenburg

|kokgevraagd.nl| robertsiedenburg.com|kookstudio.nl|

Artikel 1- DEFINITIES

1.1 Robert Siedenburg: de eenmanszaak Robert Siedenburg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62518909.

1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Robert Siedenburg een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Robert Siedenburg te leveren producten en/of door Robert Siedenburg te verrichten diensten. Onder de klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Robert Siedenburg georganiseerde activiteiten.

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Robert Siedenburg, die betrekking heeft op de producten of diensten van Robert Siedenburg.

1.4 Activiteit: de door Robert Siedenburg aangeboden diensten.

Artikel 2- ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Robert Siedenburg te leveren producten of te verrichten diensten. 2.2 Robert Siedenburg kan niet gebonden worden door handelingen en/ of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3- TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien de klant Robert Siedenburg verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van een bepaalde door Robert Siedenburg te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een aankondiging tot het doen van een aanbod. 3.2 Een door Robert Siedenburg gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Robert Siedenburg in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in het geval van een schriftelijk aanbod, beschouwt Robert Siedenburg dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere vermaling van Robert Siedenburg nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd. 3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Robert Siedenburg binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt. 3.4. Indien de klant van Robert Siedenburg bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Robert Siedenburg uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod. 3.4 Aanvaarding, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als verwerping van het oorspronkelijke aanbod. 3.6 Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de dienst, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 4- PRIJS

4.1 Robert Siedenburg behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de klant door te berekenen. Robert Siedenburg is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de klant mee te delen. 4.2 Robert Siedenburg hanteert een vast bedrag per deelnemer aan de kookworkshop of -cursus, waarbij wijnarrangementen en aanvullende drankenarrangementen, met uitzondering van tafelwater, koffie, thee, tafelwijn wit, rood en rosé, niet zijn inbegrepen. De wijnarrangementen en aanvullende drankenarrangementen worden op voorhand in rekening gebracht en voldaan. 4.3 Diensten geleverd door Robert Siedenburg worden gefactureerd tegen uurtarieven zoals overeengekomen in de gedane offerte en zijn altijd exclusief B.T.W., reis- en verblijfskosten.

Artikel 5- BETALING

5.1 Betaling van de cursus of workshop vindt plaats na bevestiging van de boeking. Betaling van kookclubs, private dinning, corporate events of interimdienst vindt plaats binnen 7 dagen na factuurdatum van de aanbetaling of de eindfactuur. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Robert Siedenburg gerechtigd de levering van producten en /of diensten op te schorten. 5.2 Indien betaling binnen de in punt 5.1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. 5.3 Robert Siedenburg behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen. 5.4 Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen. 5.5 Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Robert Siedenburg lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant. 5.6 Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Robert Siedenburg voor inning van openstaande factuur de hulp van derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 40,00 euro vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 6- OPDRACHTWIJZIGINGEN

6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de klant, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de klant in rekening gebracht door middel van de in artikel 5.1 genoemde eindfactuur. 6.2 Bedoelde wijzigingen dienen minimaal zeven dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk aan Robert Siedenburg kenbaar te worden gemaakt en door Robert Siedenburg te worden geaccepteerd. 6.3 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door Robert Siedenburg worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van het desbetreffende evenement of dienst.

Artikel 7- AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Robert Siedenburg is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Robert Siedenburg is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald. 7.2 Robert Siedenburg is niet aansprakelijk voor schade door de door Robert Siedenburg geleverde producten en/of diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Robert Siedenburg die de schade heeft veroorzaakt. 7.3 Robert Siedenburg is noch jegens klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Robert Siedenburg die de schade heeft veroorzaakt. Voor gevolgschade is Robert Siedenburg niet aansprakelijk. 7.4 Robert Siedenburg is noch jegens wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Robert Siedenburg. De klant vrijwaart Robert Siedenburg voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Robert Siedenburg verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Robert Siedenburg. 7.5 Robert Siedenburg zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien hij als het gevolg van overmacht niet aan een op hem rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Robert Siedenburg verkeert in overmacht wanneer hij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan hem niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen die hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: - niet en/of niet tijdige levering door leveranciers, ziekte personeel van Robert Siedenburg en/of door Robert Siedenburg ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Robert Siedenburg toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Robert Siedenburg is in die gevallen niet schadeplichtig.

Artikel 8 -ANNULERING OVEREENKOMST GROEPSWORKSHOP, DIENSTEN OF EEN ANDER CULINAIR ARRANGEMENT

8.1 Het door de klant aan Robert Siedenburg opgegeven aantal personen of tijdsduur van de te leveren dienst, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. De klant is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een opdracht voor zover deze een marge van 10% van het opgegeven aantal personen of vermindering van het aantal te leveren uren niet te boven gaat en mits deze annulering plaats vindt uiterlijk zeven dagen voor de vastgestelde leveringsdatum. Wanneer blijkt dat Robert Siedenburg voor meer personen of meer uren dan geconditioneerd moet leveren, is Robert Siedenburg gerechtigd om de levering aan meer personen of uren dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen/ extra uren te accepteren tegen normaal geldende condities. In alle gevallen van annulering is de klant naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan Robert Siedenburg verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moeten betalen wie hij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichting van Robert Siedenburg leiden. Indien de klant de gesloten overeenkomst al dan niet gedeeltelijk (waaronder mede wordt verstaan het terugbrengen van aantal personen en of te leveren uren aan het evenement) wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

A. Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het evenement /dienst krachtens de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Robert Siedenburg te betalen.

B. Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Robert Siedenburg te betalen.

C. Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Robert Siedenburg te betalen.

D. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan Robert Siedenburg te betalen.

E. Bij annulering zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Robert Siedenburg te betalen.

9.1 Indien de klant de overeenkomst ter zake van de kookworkshop, kookcursus of dienst al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan opzegging ten aanzien van het deelnemende aantal personen aan het evenement of het aantal te leveren uren voor een dienst of het in datum verplaatsen ervan) gelden de volgende voorwaarden:

A. Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop evenement/dienst krachtens de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Robert Siedenburg te betalen.

B. Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Robert Siedenburg te betalen.

C. Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Robert Siedenburg te betalen.

D. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan Robert Siedenburg te betalen.

E. Bij annulering zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Robert Siedenburg te betalen.

9.2 De klant is vrij om kosteloos iemand anders in de plaats te sturen als dit wordt doorgegeven aan Robert Siedenburg.

Artikel 10-CADEAUBONNEN

10.1 Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte tenzij anders vermeld op de cadeaubon. Verzilveren moet binnen de geldigheidsdatum van de cadeaubon, maar de (start)datum van de gekozen kookworkshop of-cursus mag wel buiten de geldigheidstermijn vallen.

10.2 cadeaubonnen zijn niet niet persoonsgebonden en zijn vrij overdraagbaar. 10.3 Cadeaubonnen of restwaarde van cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van cadeaubonnen kan worden gebruikt voor volgende bestelling of voor een extra persoon. De restwaarde wordt bijgehouden in het klantenbestand van Robert Siedenburg. De restwaarde kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.

10.4 Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil te worden betaald.

Artikel 11 -(BE)EINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

11.1 Indien Robert Siedenburg het in rekening gebrachte bedrag van de aanbetalingsfactuur of eindfactuur niet binnen zeven dagen voor aanvang van het evenement of te leveren dienst heeft ontvangen, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, waarbij de klant overeenkomstig artikel 8 sub e gehouden is 100% van de aanbetalingsfactuur aan Robert Siedenburg te voldoen, zonder dat Robert Siedenburg aan de klant enige schadevergoeding is verschuldigd. 11.2 Robert Siedenburg heeft - zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd- te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, ingeval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar zijn oordeel de belangen en/of goede naam van zijn onderneming zou kunnen beschadigen. 11.3 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of andere onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Robert Siedenburg gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij enige (schade)vergoeding aan de klant is verschuldigd.

Artikel 12 -AUTEURSRECHT

12.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door Robert Siedenburg tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Robert Siedenburg

Artikel 13 -toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Robert Siedenburg en de klant is Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechte te Den Haag.